Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Tõstamaa valla eelarve 2005

TÕSTAMAA VALLAVALITSUS  2005. A. EELARVE
Tunnus Kirje nimetus     Eelarve
3 TULUD       16 309 406
30 Maksud       5 572 000
3000 Füüsilise isiku tulumaks 4 152 000
3030 Maamaks 1 420 000
32 Kaupade ja teenuste müük     1 108 055
320   Riigilõivud   40 000
322, 323   Kaupade ja teenuste müük 1 068 055
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 58 100
3222 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest 1 000
3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 640 000
3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 6 000
3230 Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest 25 000
3233 Üüri  ja renditulud 337 955
35 Toetused     8 978 000
3500   Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 667 000
3500.0 Valitsussektorisisesed toetused 667 000
3500.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 667 000
3500.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium 510 000
3500.00.17 Vabariigi Valitsus sh. 157 000
         Koolitoit 157 000
352   Mittesihtotstarbelised toetused 8 311 000
352.0 Valitsussektorisisesed toetused 8 311 000
352.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 7 821 000
352.00.17 Vabariigi Valitsus, s.h. 7 821 000
         Tasandusfond § 5 lg 1 2 919 000
         Tasandusfond § 5 lg  2 4 902 000
   
352.01 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 490 000
38 Muud tulud     651 351
381   Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 259 295
3811 Rajatiste ja hoonete müük 259 295
382   Tulud varadelt   207 000
3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 207 000
382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 200 000
382540 Laekumine vee erikasutusest 7 000
388   Muud tulud   185 056
3888 Eespool nimetamata muud tulud 185 056
  ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)     111 611
  FINANTSEERIMISTEHINGUD     -111 611
20.6 Kohustuste vähenemine (-) -647 800
2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-) -647 800
1001 Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+") 536 189
  KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI     16 197 795
01 Üldised valitsussektori teenused 3 046 090
01111 Valla- ja linnavolikogu 193 000
01112 Valla- ja linnavalitsus 1 816 000
01114 Reservfond 650 000
01600 Muud üldised valitsussektori teenused  50 000
01700 Valitsussektori võla teenindamine 213 000
01330 Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku 124 090
03 Avalik kord ja julgeolek 20 000
03600 Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku 20 000
04 Majandus     400 000
04510 Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) 160 000
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine 240 000
05 Keskkonnakaitse   146 000
05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 41 000
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 60 000
  Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku 45 000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus 182 000
06400 Tänavavalgustus 40 000
06602 Kalmistud 142 000
07 Tervishoid     20 000
07600 Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine 20 000
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 1 316 775
08102 Sporditegevus (v.a. spordikoolid) 90 000
08201 Raamatukogud 646 310
08202 Rahva- ja kultuurimajad 462 465
08208 Kultuuriüritused 118 000
09 Haridus       9 322 520
09110 Eelharidus (lasteaiad) 1 121 465
09220 Gümnaasiumid 7 470 925
09600 Õpilasveo eriliinid 439 000
  Ülalnimetamata hariduse kulud kokku 291 130
10 Sotsiaalne kaitse   1 744 410
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 64 000
10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 832 555
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 50 450
10701 Riiklik toimetulekutoetus 513 294
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 284 111
8   MUUD NÄITAJAD   Aasta alguse seisuga
81 Võlg 6 208 405
814 Kohustused kapitaliliisingult 19 965
816 Muudelt residentidelt võetud laenud 6 188 440
82 Peamised finantsvarad   758 203
821 Kodumaised hoiused, sh. 536 189
821.1 Kassatagavara 0
821.2 Vaba jääk 536 189
  S.h. eelmisel aastal kasutamata jäänud toimetulekutoetuste vahendid 16 294
827     Aktsiad ja osad residentides   222 014
Eelarve vastuvõtmise kuupäev 04.02.2005.
 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161