Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Tõstamaa valla eelarve 2006

TÕSTAMAA VALLAVALITSUS  2006. A. EELARVE PROJEKT
Tunnus Kirje nimetus   Eelarve
3 TULUD     19 137 173
30 Maksud     6 193 000
3000 Füüsilise isiku tulumaks 4 773 000
3030 Maamaks 1 420 000
32 Kaupade ja teenuste müük     1 125 545
320   Riigilõivud   35 000
322, 323   Kaupade ja teenuste müük 1 090 545
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 45 500
3222 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest 1 500
3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 744 000
3230 Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest 50 000
3233 Üüri  ja renditulud 249 545
35 Toetused     11 084 450
3500   Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 1 213 450
3500.0 Valitsussektorisisesed toetused 1 213 450
3500.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 1 213 450
3500.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium 670 000
3500.00.14 Maavalitsused 180 000
3500.00.17 Vabariigi Valitsus sh.  363 450
         Koolitoit 363 450
352   Mittesihtotstarbelised toetused  9 871 000
352.0 Valitsussektorisisesed toetused 9 871 000
352.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 9 321 000
352.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeerium 988 000
352.00.17 Vabariigi Valitsus, s.h. 8 333 000
         Tasandusfond § 11 lg 1  3 087 000
         Tasandusfond § 11 lg  2 5 246 000
352.01 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 550 000
38 Muud tulud    734 178
381   Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 183 337
3811 Rajatiste ja hoonete müük 183 337
382   Tulud varadelt 213 000
3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 213 000
382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 200 000
382540 Laekumine vee erikasutusest 13 000
388   Muud tulud    337 841
3888 Eespool nimetamata muud tulud 337 841
821.2 Vaba jääk 57 919
  TULUD KOKKU  (tulud + vaba jääk) 19 195 092
   
  KULUD KOKKU  (kulud tegevusalade järgi + kohustuste vähenemine) 19 195 092
20.6 Kohustuste vähenemine (-) 791 900
2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-) 791 900
1001 Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+")   
  KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI     18 403 192
01 Üldised valitsussektori teenused 2 831 695
01111 Valla- ja linnavolikogu 149 110
01112 Valla- ja linnavalitsus 2 019 790
01114 Reservfond 190 000
01600 Muud üldised valitsussektori teenused   55 595
01700 Valitsussektori võla teenindamine 165 200
01330 Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku 252 000
03 Avalik kord ja julgeolek 22 500
03600 Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku 22 500
04 Majandus     1 563 740
04510 Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) 948 000
04520 Veetransport 180 000
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine 243 475
  Ülalnimetamata majandusei kulud kokku 192 265
05 Keskkonnakaitse 165 000
05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 45 000
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 70 000
  Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku 50 000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus 194 600
06400 Tänavavalgustus 40 000
06602 Kalmistud 154 600
07 Tervishoid     20 000
07600 Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine 20 000
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 1 428 000
08102 Sporditegevus (v.a. spordikoolid) 90 000
08201 Raamatukogud 688 000
08202 Rahva- ja kultuurimajad 500 000
08208 Kultuuriüritused 150 000
09 Haridus     9 294 970
09110 Eelharidus (lasteaiad) 1 187 000
09220 Gümnaasiumid 7 210 700
09600 Õpilasveo eriliinid 475 000
09601 Muu hariduse abiteenused 192 270
  Ülalnimetamata hariduse kulud kokku 230 000
10 Sotsiaalne kaitse 2 461 687
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 196 791
10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 909 000
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 51 390
10701 Riiklik toimetulekutoetus 793 511
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 449 995
  Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku 61 000
15 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 421 000
1551 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 421 000

Eelarve vastuvõtmise kuupäev 10.02.2006

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161