Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Sotsiaaltoetuste maksmise kord Tõstamaa vallas

    I ÜLDSÄTTED

 1. Käesolev kord reguleerib Tõstamaa valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramist ja maksmist Tõstamaa valla elanikele, kes rahvastikuregistris on määratlenud oma elukohana Tõstamaa valla, välja arvatud käesoleva määruse punktis 3.8 sätestatud juhul ning vallast hoolekandeasutusse paigutatud lastele.
 2. Sotsiaaltoetus on perekonna, leibkonna või üksikisiku soodustamiseks antav rahaline või mitterahaline toetus.
 3. Eelarvest makstakse järgnevaid sotsiaaltoetusi:
 4. 3.1.toimetulekutoetus;

  3.2.lapse sünnitoetus;

  3.3.matusetoetus;

  3.4.koolitoidutoetus;

  3.5.transporditoetus;

  3.6.jõulutoetus;

  3.7.sünnipäevatoetus;

  3.8.vältimatu sotsiaalabitoetus;

  3.9.ühekordne kriisiabitoetus;

  3.10.koolitoetus

 5. Sotsiaaltoetused jagunevad vallavalitsuse poolt kindlaksmääratud ja ühekordseteks toetusteks.
 6. Sotsiaaltoetuste suuruse eelarveaastaks kinnitab vallavaolikogu vallaeelarve osana.
 7. Käesoleva korra tähenduses on perekond seaduslikus abielus olevad ja abielulistes suhetes abikaasad ja nende lapsed; üksikvanem, tema lapsed ja vanemad.

II. TOETUSTE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE

7.Sotsiaaltoetusi määratakse üldjuhul abivajaja kirjaliku avalduse alusel(v.a. lapse sünnitoetus ja matusetoetus). Toetust võib perekonnale, valla keskkoolis õppivatele lastele või üksikisikutele taotleda ka mõni teine isik või vallavaolikogu sotsiaalkomisjon juhul, kui abivajaja(d) ise mingil põhjusel toetust ei taotle.

8.Sotsiaaltoetuste avalduste vastuvõtmine, registreerimine, vastamine toimub valla asjaajamise korra alusel.

9.Sotsiaaltoetuse avaldused vaatab läbi ja määrab toetused vallavalitsus Tõstamaa Vallavaolikogu sotsiaalkomisjoni (edaspidi sotsiaalkomisjon) ettepaneku alusel. Vallavalitsus vormistab otsuse korraldusega.

10.Sotsiaaltöötajal, kelle tööülesannete hulka kuulub toetuste arvestamine, on õigus nõuda taotlejalt vajadusel täiendavaid dokumente ja muid toetuse määramiseks vajalikke andmeid. Täiendavate dokumentide ja andmete esitamata jätmisel avaldust ei rahuldata. Sissetuleku teadliku varjamise ja valeandmete esitamise korral on vallavalitsusel õigus toetust mitte määrata või määratud toetus tagasi nõuda.

11.Määratud sotsiaaltoetus kantakse toetuse saaja pangakontole, makstakse välja sularahas toetuse saajale või tema hooldajale kui isik seda oma avalduses märgib, kantakse arve alusel teenust osutava isiku või ettevõtte pangakontole. Toetamisel valla munitsipaalasutuste kaudu võib kasutada sularahata arvlemist (muudetud Vallavolikogu 10.02.06.a. määrusega nr.8).

12.Võttes aluseks käesolevat määrust ja EV seadusandlusest tulenevaid õigusakte, korraldab valla sotsiaaltoetuste määramist ja maksmist Tõstamaa vallas sotsiaalnõunik.

III. EELARVEST MAKSTAVAD SOTSIAALTOETUSED

 1. TOIMETULEKUTOETUS
 2. 13.1.Toimetulekutoetust määrab ja maksab vallavalitsus sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

  13.2.Toimetulekutoetust on õigus saada üksikisikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek on pärast alalise eluruumi alaliste kulude mahaarvamist alla kehtestatud toimetulekupiiri.

  13.3.Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse elamuseaduse § 7 lõige 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning järgnevate piirmäärade ulatuses jooksval kuul tasumisele kuuluvad alalise eluruumi alalised kulud.

  13.4.Toimetulekutoetuse summade piisavuse korral võidakse maksta abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks täiendavaid toetusi vallavalitsuse korralduse alusel, juhindudes Tõstamaa valla sotsiaaltoetuste maksmise tingimustest ja korrast.

 3. SÜNNITOETUS
 4. 14.1.Sünnitoetus 5000.- määratakse ja makstakse lapse emale või isale, kui laps sünni registreerimisel on kantud rahvastikuregistri järgi Tõstamaa valla elanikuks (muudetud Vallavolikogu 16.02.07.a. määrusega nr.38).

  14.2.Sünnitoetuseks makstav summa määratakse igaks aastaks Tõstamaa Vallavolikogu poolt eelarve vastuvõtmisel.

  14.3.Mitterahalise toetusena tehakse kingitus (lusikas, mähkmepakk, sünnitunnistuse kaaned), mis antakse kätte sünni registreerimisel.

  14.4.Mitmikute sünni korral eraldatakse toetus mõlemale lapsele.

 5. MATUSETOETUS
 6. 15.1.Matusetoetus 2000.- määratakse isikule, kes korraldab Tõstamaa valla rahvastikuregistrisse kantud elaniku surma puhul lahkunu matused. Toetus makstakse avalduse ja surmatunnistuse esitamisel surnu matjale sularahaväljamaksena või kandmisega pangakontole (muudetud Vallavolikogu 16.02.07.a. määrusega nr.38).

  15.2.Matusetoetuseks makstav summa määratakse igaks aastaks Tõstamaa Vallavolikogu poolt eelarve vastuvõtmisel.

 7. KOOLITOIDUTOETUS

16.1.Tõstamaa valla koolis ja lasteaias käivad rahvastikuregistris elukohaks Tõstamaa valla märkinud vähekindlustatud pered võivad taotleda täiendavat koolitoidutoetust, mis eraldatakse koolile või lasteaiale sularahata arvlemise teel lapse toidukulude katteks.

16.2.Täiendava taotluse vallavalitsusele võib koolitoidutoetuse eraldamiseks nimekirja alusel teha volikogu sotsiaalkomisjon valla kooli majandusjuhataja ja lasteaia juhataja ettepaneku alusel. Toetuse suurus ja periood määratakse vallavalitsuse korraldusega.

17. TRANSPORDITOETUS

17.1.Transporditoetus eraldatakse avalduse alusel puudega last kasvatavale vanemale tervishoiuasutusse või õppeasutusse sõiduks transporditeenuse näol.

17.2.Toetus makstakse välja hooldajale sularahas või kantakse tema arveldusarvele.

17.3.Toetuse suurus määratakse vallavalitsuse korraldusega.

18. JÕULUTOETUS

18.1.Jõulutoetus määratakse Tõstamaa keskkoolis õppivatele, lasteaias käivatele ja koolieelsetele lastele jõulupakkidena.

18.2.Jõulutoetus määratakse Tõstamaa valla suurperedele (viis ja enam last) jõulupakkidena või rahalise väljamaksena.

18.3.Jõulutoetus määratakse valla pensionäridele jõulupeona.

19. SÜNNIPÄEVATOETUS

19.1. 65.70.75.80.85.90 aastaste ja vanemate sünnipäeval õnnitletakse eakaid lillede ja 500 krooniga (muudetud Vallavolikogu 16.02.07.a. määrusega nr.38).

20. VÄLTIMATU SOTSIAALABITOETUS

20.1.Vältimatut sotsiaaltoetust eraldatakse valla territooriumil hätta sattunud kodanikule.

20.2.Vältimatu sotsiaalabitoetus määratakse ja makstakse kohe, kui ohus on inimese tervis ja elu või hilisem maksmine toob kaasa täiendavaid kulutusi.

20.3.Vältimatu sotsiaalabi toetuse määrab ja korraldab väljamaksmise sotsiaalspetsialist kuni 250 krooni ulatuses või esemelisel kujul.

Eraldatud toetustest informeerib sotsiaalspetsialist vallavalitsust üks kord aastas.

 1. ÜHEKORDNE KRIISIABITOETUS
 2. 21.1.Ühekordne sotsiaaltoetus määratakse ja makstakse taotleja avalduse alusel väikese sissetulekuga isikutele ja peredele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks.

  21.2.Ootamatute kulutuste tõttu õnnetusjuhtumi korral.

  21.3.Hooldus- ja abivahendite muretsemiseks kuni üks kord aastas.

  21.4.Lastele ja vanuritele raviprillide ostmiseks.

  21.5.Ravikulude osaliseks katmiseks.

  21.6.Kooli lõpetamiseks.

  21.7.Üksikvanurile küttepuude ostmiseks:

  21.7.1.toetus eraldatakse üksi elavaleüksikvanurile, muud tulu mitte saavale pensionärile;

  21.7.2.küttepuude toetust võib erandkorras määrata ootamatult raskesse olukorda sattunud perele või üksikisikule, kui see on hädavajalik;

  21.7.3.küttepuude toetuse saamiseks esitab taotleja avalduse, kus on märgitud tema sissetulekud ja ostukviitungi küttepuude ostmise kohta;

  21.7.4.küttepuutoetust võib eraldada rahalise väljamaksena ja vajadusel või taotleja soovi korral ka küttepuude või küttepindudena, kandes teenuse või kauba eest teenuse osutaja või kauba müüja arvelduarvele;

  21.7.5.küttepuude toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele jooksval aastal.

  21.8.Muudeks eespool nimetamata hädavajalike kulutuste katmiseks.

  21.8.1.paljulasteliste perede lastele töövihikute, koolitarvete ostmiseks (muudetud Vallavolikogu 10.02.06.a. määrusega nr.8).

  21.8.2.puudega inimestele ravimite või abivahendite soetamiseks (muudetud Vallavolikogu 10.02.06.a. määrusega nr.8).

  21.8.3.sotsiaaleluruumide hädavalikeks remonttöödeks (muudetud Vallavolikogu 22.12.06.a.määrusega nr.30

  21.9.toetuse suurus määratakse vallavalitsuse korraldusega.

   

 3. KOOLITOETUS

22.1.Lapse I klassi astumise toetus 1000.- eraldatakse töövihikute ja õppevahendite väljaostmiseks lapsele, kelle elukoht on registreeritud Tõstamaa vallas ja asub õppima Tõstamaa Keskkooli (muudetud Vallavolikogu 16.02.07.a. määrusega nr.38).

Koolitoetuseks makstav summa määratakse igaks aastaks Tõstamaa Vallavolikogu poolt eelarve vastuvõtmisel.

22.2.Puudega laste koolituskuludeks rahvastikuregistris elukohaks Tõstamaa valla märkinud lastele. Maksmine asutuse poolt esitatud arve alusel.

22.3.Koolilõputoetus 1000.- makstakse Tõstamaa Keskkooli lõpetamise puhul, kelle registreeritud elukoht on Tõstamaa vallas.

Kooli lõpetamise toetuseks makstav summa määratakse igaks aastaks Tõstamaa Vallavolikogu poolt eelarve vastuvõtmisel.

22.4.Koolilõputoetus 500.- makstakse Tõstamaa Keskkooli 9. klassi lõpetamise puhul, kelle registreeritud elukoht on Tõstamaa vallas (muudetud Vallavolikogu 10.02.06.a. määrusega nr.8).

22.5. Koolitoetus 1000.- kvartalis makstakse päevases õppevormis õppivatele kutseõppeasutuse õpilastele ja üliõpilastele, õpinguid kinnitava tõendi ja avalduse esitamisel. Toetus eraldatakse rahaliste vahendite piisavuse korral (muudetud Vallavolikogu 19.10.07.a. määrusega nr.45). (Blankett)

IV . LÕPPSÄTTED

23. Vallavalitsus võib määrata eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahendite piisavuse korral käesolevas korras loetlemata sotsiaaltoetusi.

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee