Avaleht-uudised   Valla ajaleht   Lingid   Teabenõue   Kontakt           


ÜLDINFO
VALLA KAART
VALD TUNNUSTAB
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Vallavalitsus
  Deklaratsioonid
  Blanketid
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
TÖÖPAKKUMISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Valla tähtsaimad õigusaktid

Kõigi teiste õigusaktidega tutvu DOKUMENDIREGISTRIS...

Tõstamaa valla põhimäärus
Tõstamaa valla arengukava aastani 2023, kehtivuse pikendamise otsus    
Tõstamaa valla üldplaneering

Tõstamaa valla eelarve: 2017 (otsus), 2016 (seletuskiri, otsus), 20152014, 2013,  2012 (seletuskiri, otsus), 2011, 2010, 2009, 20082007, 2006, 20052004, 2003 , 2002   
Valla majandusaasta aruanne (2016 - otsus, aruanne, audiitori aruanne, 2015 - otsus, aruanne, audiitori aruanne,  2014- aruanne, audiitori aruanne, revisjoni komisjoni koosoleku protokoll, 2013, 2012, 2011, 2010 - seletuskiri, 2009, 2008- audiitori otsus, volikogu otsus;  2007 aruanne)
Tõstamaa Vallavara valitsemise kord          
 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Tõstamaa vallas       
Tõstamaa valla heakorra eeskiri                   
Tõstamaa valla heakorrakonkursi läbiviimise kord              
Tõstamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri  
Tõstamaa valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava, joonised: TõstamaaPootsi, Tõhela  ja kinnitamise otsus
Tõstamaa valla soojamajanduse arengukava     
Tõstamaa kaevetööde eeskiri          
Avaliku ürituse pidamise ja korraldamise nõuded          
      
Tõstamaa valla jäätmehoolduseeskiri  
Jäätmekava 2017-2021 (Audru, Tõstamaa, Varbla ja Koonga valdade ühine jäätmekava), vastuvõtmise määrus   
         

Külavanema statuut      
                    
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord         
Sotsiaaltoetuse määra kehtestamine   
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel       

Stipendiumi määramise ja taotlemise kord    
    

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee