Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Tõstamaa valla raamatukogu kasutamise eeskiri

TÕSTAMAA VALLA RAAMATUKOGU

KASUTAMISE  EESKIRI

Tõstamaa Vallavolikogu määrus 17.11.2006 nr 26

Määrus kehtestatakse “Rahvaraamatukogu seaduse” (RT I 1998, 103, 1696; 2000, 92, 597) § 6 lõike 1 ja  Kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 «Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend» muutmine Kultuuriministri 15. augusti 2005. a määruse nr 6  alusel.

I  Üldsätted

1.1      Käesolev kasutamise eeskiri reguleerib Tõhela, Pootsi ja Tõstamaa raamatukogu  teeninduse korralduse, lugeja õigused ja kohustused.

1.2      Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik, väljaarvatud lugejad, kellelt on raamatukogu kasutamise õigus ajutiselt ära võetud.

1.3      Raamatukogu laenutab lugejaile teavikuid nii kohalkasutamiseks kui ka koju, annab informatsiooni, võimaldab avalike andmebaaside ja interneti kasutamise.

1.4      Raamatukogu põhiteenused  (teavikute kojulaenutus ja kohapeal kasutamine) on tasuta.

1.5      Raamatukogu eriteenused (printimine, kopeerimine, skaneerimine) on tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Tõstamaa Vallavalitsus.

II   Lugejaks registreerimine

2.1      Lugejaks registreerimisel tuleb esitada foto ja isikukoodiga dokument. Koolieelik registreeritakse lugejaks koos vanemaga (eestkostjaga). Õpilane registreeritakse lugejaks õpilaspileti alusel.

2.2      Registreerimisel tutvub raamatukogu lugeja käesoleva eeskirjaga ning annab allkirja, et kohustub seda täitma. Seejärel saab ta lugejapileti, mis annab raamatukogu kasutamise õiguse.

2.3      Raamatukogus teenindatakse ainult lugejapileti esitamisel.

2.4      Lugejapilet on nimeline ja seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule.

2.5      Kaotatud või lugeja süül kasutuskõlbmatuks muutunud lugejapilet asendatakse uuega. Uus lugejapilet on tasuline.

2.6      Iga aasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine, raamatuvõlglasi ümber ei registreerita. Oma isikuandmete muutumisest tuleb teatada raamatukogule.

III   Lugejateenindus

3.1      Külastajal on võimalus tasuta kasutada internetiühendusega arvuteid. Arvutite kasutamist reguleerib eeskiri.

3.2      Raamatukogus leiduvate teavikute kohta leiab infot elektronkataloogist.

3.3      Kojulaenutatavate teavikute arvu määrab raamatukogu juhataja . Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaeg on 30 päeva, viimase aasta ajakirjadel 7 päeva.  Enamnõutavatel teavikutel võib laenutustähtaega lühendada.

3.4      Tagastamistähtaega võib pikendada, kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud. Taotluse võib esitada ka telefoni või e-posti teel. Suure nõudlusega teavikute tagastamistähtaega ei pikendata.

3.5      Teatmeteoseid ja haruldasi raamatuid raamatukogust välja ei laenutata.

3.6      Lugejatel ei ole õigust laenutada teavikuid edasi teistele isikutele.

3.7      Lugeja, kelle registrijärgne elukoht ei ole Tõstamaa vald, maksab teavikute kojulaenutamisel tagatist. Tagatissumma ei tohi olla väiksem laenutatavate teavikute maksumusest. Kui lugeja enam raamatukogu ei kasuta ja tagastab kõik laenutatud teavikud, makstakse talle raha tagasi. Väljavõtmata tagatissummad laekuvad kahe aasta möödumisel raamatukogu kasuks.

3.8      Kui lugeja soovib, pannakse teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva teaviku saamiseks järjekorda. Teaviku tagastamisest teatatakse soovijale telefoni või     e-postiga. Kui lugeja teavikule 3 päeva jooksul järele ei tule, antakse see järgmisele lugejale.

3.9      Raamatukogus puuduva teaviku saab lugeja tellida raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu. Tellitud teaviku tagasisaatmise postikulu maksab lugeja.

IV   Lugeja kohustused

4.1      Raamatukogu teenuste kasutaja suhtub heaperemehelikult temale ajutiselt kasutada antud varasse ja väldib selle kahjustamist. Teaviku rikkumisest või hävimisest peab teatama raamatukoguhoidjale.

4.2      Kaotatud või rikutud teaviku peab lugeja asendama sisult ja hinnalt samaväärsega või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses suuruses. Kuni 1992.a. ilmunud teaviku eest tuleb tasuda teaviku tegeliku väärtuse järgi, arvestamata kaanehinda. Laste tekitatud kahjud hüvitavad lapsevanemad.

4.3      Teavikute tähtajaks tagastamata jätmisel saadab raamatukogu lugejale kirjaliku meeldetuletuse või teavitab telefoni teel. Postikulud tasub lugeja.

4.4      Tähtajaks tagastamata teavikute eest tuleb maksta viivist iga hilinenud päeva eest 1.- kroon.

4.5      Enne teavikute tagastamist ja viivise tasumist võlglastele uusi teavikuid ei laenutata.

4.6      Raamatukogul on õigus avalikustada võlglaste nimed.

4.7      Lugejailt, kes ei täida nimetatud kohustusi, võetakse raamatukogu kasutamise õigus kuni üheks aastaks.

V    Sisekord

5.1      Raamatukogus tuleb säilitada korda ja vaikust. Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega rikkuda avalikku korda raamatukogus.

5.2      Alkoholijoobes ja silmnähtavalt määrdunud riiete või kätega lugejaid ei teenindata.

5.3      Pretensioonid ja ettepanekud raamatukoguteenuste korraldamisel lahendab raamatukogu juhataja.

Heino Tamm
Volikogu esimees

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161