Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Tõstamaa Vallavalitsuse pearaamatupidaja ametijuhend

KINNITATUD

Tõstamaa vallavanema

16.04.2007

käskkirjaga nr 21.1-1.1/14

 

1. Koht struktuuris

1.1 Ametiasutus Tõstamaa Vallavalitsus

1.2 Ametikoha nimetus pearaamatupidaja

1.3 Ametisse nimetamine vallavanem

1.4 Alluvus vallavanemale

1.5 Alluvad vanemraamatupidaja

1.6 Asendajad määratakse vallavanema käskkirjaga

1.7 Keda asendab vanemraamatupidajat

2. Ametikoha peamine eesmärk: valla finantsmajandusliku tegevuse

korraldamine vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale ning dokumentatsiooni vastavuse tagamine Eesti Vabariigi õigusaktidele.

3. Teenistuskohustused

  1. vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste finants- ja raamatupidamisalane juhtimine, sellealase tegevuse kavandamine, efektiivse töökorralduse tagamine ja teostamine;
  2. ettepanekute esitamine vallavanemale oma töövaldkonna struktuuri, funktsioonide, korralduse ja töötajate koosseisu kohta;
  3. korrektse ja süstematiseeritud finants- ja raamatupidamisalase dokumentatsiooni olemasolu ja säilitamise tagamine vastavuses kehtivate õigusaktide nõuetega;
  4. vallavalitsuse ja volikogu informeerimine uutest finants- ja raamatupidamisalastest õigusaktidest ja nõuetest, vallas vajalike finants- ja raamatupidamisalaste õigusaktide väljatöötamiseks ja kehtestamiseks ettepanekute tegemine ja nende projektide väljatöötamise korraldamine;
  5. eelarve, lisaeelarvete, eelarve muutmise ja teiste finants- ning raamatupidamisalaste õigusaktide projektide väljatöötamine;
  6. eelarve täitmise, finantskontrolli ja järelvalve tagamine;
  7. kuluarvestuse ja kulude kontrolli korraldamine;
  8. töötasude arvestuse, kannete ja maksete korraldamine;
  9. vallavara arvelevõtu, arvestuse ja aruandluse korraldamine;
  10. vallavalitsusega sõlmitavate rahaliste lepingute kooskõlastamine ja täitmise korraldamine;
  11. finants- ja raamatupidamisaruannete õigeaegse koostamise ja esitamise tagamine;
  12. finantsmajanduslikes ja eelarvelistes küsimustes vallavanema, vallavalitsuse töötajate ja vallaasutuste juhtide nõustamine;
  13. oma töövaldkonnas kirja- ja muu infovahetuse korrektne tagamine, omavalitsuse finantsalase tegevuse avalikustamise korraldamine;
  14. finantsküsimustes kodanike korrektse vastuvõtu, teabe väljastamise ja teenindamise korraldamine;
  15. osalemine vallavalitsuse ja -volikogu istungitel, kus käsitletakse finants- ja raamatupidamisküsimusi;
  16. osalemine volikogu eelarvekomisjoni tegevuses, komisjoni tööks vajaliku informatsiooni kogumine ja edastamine komisjoni liikmetele;
  17. muude kohustuste täitmine, mis tulenevad omavalitsuse finantskorralduslikest ja raamatupidamislikest vajadustest.

4. Vastutus

Vastutab

  1. talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise eest;
  2. tema poolt kooskõlastatud otsuste, lepingute jt. õigusaktide ja kirjade vastavuse eest finants- ja raamatupidamiseeskirjadele ning teistele kohustuslikele normidele;
  3. enda poolt koostatud või väljastatud informatsiooni õigsuse eest;
  4. varaliselt talle hoiule antud vara säilitamise ja sihipärase kasutamise eest;

4.4 talle teenistuse tõttu teatavaks saanud ametkondliku, inimeste eraelu puudutava või muu konfidentsiaalse info hoidmise eest.

 

5. Õigused

5.1 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt ametnikelt ning vallaasutustelt;

5.2 saada teenistuseks vajalikku eri- , kutse- ja ametialast täiendkoolitust ja teha ettepanekuid teenistusülesannete täitmiseks vajaliku kirjanduse tellimiseks ja ostmiseks;

5.3 teha ettepanekuid töörühmade moodustamiseks, asjatundjate kaasamiseks ja nõupidamiste läbiviimiseks oma pädevusalasse kuuluva lahendamiseks;

5.4 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel;

5.5 teha ettepanekuid oma pädevusvaldkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;

 

6. Ametijuhendi muutmine

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada vallavalitsuse tööd.
Enne ametiülesannete täitmisele asumist ja pärast muudatuste sisseviimist kinnitab pearaamatupidaja muudatusi oma allkirjaga.

Käesolevaga kinnitan, et olen ametijuhendiga tutvunud ja kohustun järgima sellega ettenähtud tingimusi ja nõudeid

.............................................

allkiri, kuupäev

Karin Randmäe

Pearaamatupidaja

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee