Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Tõstamaa Vallavalitsuse sekretär-registripidaja ametijuhend

KINNITATUD

Tõstamaa vallavanema

16.04.2007

käskkirjaga nr 21.1-1.1/14

 

1. Koht struktuuris

1.1 Ametiasutus Tõstamaa Vallavalitsus

1.2 Ametikoha nimetus sekretär-registripidaja

1.3 Ametisse nimetamine vallavanem vallasekretäri ettepanekul

1.4 Alluvus vallasekretärile

1.6 Asendajad vallasekretär

2. Ametikoha peamine eesmärk: vallakantselei asjaajamise korraldamine ja tehniline teenindamine ning registrite pidamine.  

3. Teenistuskohustused

  1. elanike registri pidamine ja elanike elukoha registreerimine, rahvastikuregistri toimingute tegemine;
  2. ehitisregistri pidamine;
  3. valla teeregistri pidamine;
  4. dokumendiregistri pidamine;
  5. vallakantselei dokumentide ringluse korraldamine;
  6. asjaajamistoimikute pidamine, dokumentide süstematiseerimine ja hoidmine;
  7. dokumentide arhiveerimine;
  8. väljasaadetava posti edastamine postkontorisse ning saabunud posti vastuvõtmine;
  9. trüki- ja paljundustööde tegemine, fakside edastamine;
  10. vallavalitsuse  ja -volikogu tehniline teenindamine;
  11. majapidamiste arvestuskaartide pidamine ja andmete täpsustamine;
  12. statistiliste aruannete koostamine valla elanikkonna kohta;
  13. koolikohustuslike laste arvestuse pidamine;
  14. infovahetuse ja telefoniside korraldamine;
  15. vallakantseleis toimuvate nõupidamiste ja ametikohtumiste tehniline ettevalmistamine, vajadusel nõupidamiste protokollimine ning külaliste vastuvõtmine;
  16. vallavanema ja vallasekretäri korralduste edastamine;
  17. kodanike ID-kaardi ja/või passi taotlemise dokumentide vormistamine;
  18. täidab teisi seaduses, valla põhimääruses ja vallavalitsuse töökorras pandud ülesandeid.

4. Vastutus

Vastutab:

  1. talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise
  2. varaliselt talle hoiule antud vara säilitamise ja sihipärase kasutamise eest
  3. talle teenistuse tõttu teatavaks saanud ametkondliku, inimeste eraelu puudutava või muu konfidentsiaalse info hoidmise eest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Õigused
  1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt ametnikelt ning vallaasutustelt;
  2. Saada teenistuseks vajalikku eri- , kutse- ja ametialast täiendkoolitust ja teha ettepanekuid teenistusülesannete täitmiseks vajaliku kirjanduse tellimiseks ja ostmiseks;
  3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel.
  4. Teha ettepanekuid oma pädevusvaldkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;

 2. Ametijuhendi muutmine

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada vallavalitsuse tööd.
Enne ametiülesannete täitmisele asumist ja pärast muudatuste sisseviimist kinnitab sekretär-registripidaja muudatusi oma allkirjaga.

Käesolevaga kinnitan, et olen ametijuhendiga tutvunud ja kohustun järgima sellega ettenähtud tingimusi ja nõudeid

.............................................

allkiri, kuupäev

Liia Oidjärv

Sekretär-registripidaja

 

 

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee