Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Tõstamaa Vallavalitsuse maanõuniku ametijuhend

KINNITATUD

Tõstamaa vallavanema

16.04.2007

käskkirjaga nr 21.1-1.1/14

 1. Koht struktuuris
 2. 1.1 Ametiasutus Tõstamaa Vallavalitsus

  1.2 Ametikoha nimetus maanõunik

  1.3 Ametisse nimetamine vallavanem

  1.4 Alluvus vallavanemale

  1.5 Asendajad määratakse vallavanema käskkirjaga

 3. Ametikoha peamine eesmärk: valla maakorraldusalase tegevuse juhtimine ja maareformi läbiviimine
 4. Teenistuskohustused
  1. valla maakorraldusalase tegevuse juhtimine ja planeerimine, efektiivse töökorralduse tagamine ja maareformi läbiviimine;
  2. ettepanekute esitamine vallavanemale maakorraldusalase tegevuse struktuuri, funktsioonide, korralduse ja töötajate koosseisu kohta;
  3. maade arvestuse ja maaregistri pidamise, maade planeerimise ja ümberkruntimiste korraldamine ning maamaksu arvestemine;
  4. korrektse ja süstematiseeritud, nõuetekohase maakorraldusliku dokumentatsiooni olemasolu ja säilitamise tagamine vastavuses kehtivate õigusaktide nõuetega;
  5. vallavalitsuse ja volikogu informeerimine uutest maakorraldusalastest õigusaktidest, vallas vajalike maakorraldusalaste õigusaktide eelnõude väljatöötamise ja kehtestamise korraldamine;
  6. oma töövaldkonnas kirja- ja muu infovahetuse korrektne tagamine, maakorraldusalase tegevuse avalikustamine;
  7. maaküsimustes kodanike korrektse vastuvõtu, teabe väljastamise ja teenindamise korraldamine;
  8. vallavanema ja vallavalitsuse töötajate maakorraldusalane nõustamine;
  9. osalemine vallavalitsuse ja -volikogu istungitel, kus käsitletakse maakorralduslikke küsimusi;
  10. üld- ja detailplaneeringute ning arengukava maakorraldusliku osa väljatöötamise ja valla kohta vajaliku kaardimaterjali olemasolu korraldamine;
  11. muude maakorraldusega seotud ülesannete täitmine, mis on seotud omavalitsuse maakorralduslike ülesannetega;

 5. Vastutus
 6. Vastutab:

  1. talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise eest;
  2. enda poolt koostatud või väljastatud informatsiooni õigsuse eest;
  3. varaliselt talle hoiule antud vara säilitamise ja sihipärase kasutamise eest;
  4. talle teenistuse tõttu teatavaks saanud ametkondliku, inimeste eraelu puudutava või muu konfidentsiaalse info hoidmise eest.

   

 7. Õigused
  1. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt ametnikelt ning vallaasutustelt;
  2. saada teenistuseks vajalikku eri- , kutse- ja ametialast täiendkoolitust, teha ettepanekuid teenistusülesannete täitmiseks vajaliku kirjanduse tellimiseks ja ostmiseks;
  3. teha ettepanekuid töörühmade moodustamiseks, asjatundjate kaasamiseks ja nõupidamiste läbiviimiseks oma pädevusalasse kuuluva lahendamiseks;
  4. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel;
  5. teha ettepanekuid oma pädevusvaldkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;

 8. Ametijuhendi muutmine

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada vallavalitsuse tööd.
Enne ametiülesannete täitmisele asumist ja pärast muudatuste sisseviimist kinnitab maanõunik muudatusi oma allkirjaga.

Käesolevaga kinnitan, et olen ametijuhendiga tutvunud ja kohustun järgima sellega ettenähtud tingimusi ja nõudeid

.............................................

allkiri, kuupäev

Helle Vahemäe

Maanõunik

 

 

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee