Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Tõstamaa Vallavalitsuse vallasekretäri ametijuhend

KINNITATUD

Tõstamaa vallavanema

16.04.2007

käskkirjaga nr 21.1-1.1/14

 

1. Koht struktuuris1.1 Ametiasutus Tõstamaa Vallavalitsus

1.2 Ametikoha nimetus vallasekretär

1.3 Ametisse nimetamine vallavanem

1.4 Alluvus vallavanemale

1.5 Alluvad sekretär-registripidaja

1.6 Asendajad määratakse vallavanema käskkirjaga

1.7 Keda asendab sekretär-registripidajat

2. Ametikoha peamine eesmärk: vallakantselei töö järjepidevuse tagamine ja tegevuse juhtimine ning dokumentatsiooni vastavuse tagamine Eesti Vabariigi õigusaktidele.  

3. Teenistuskohustused

  1. kantselei tegevuse juhtimine ja selle efektiivse töökorralduse tagamine;
  2. ettepanekute esitamine vallavanemale kantselei ülesannete, struktuuri ja töötajate koosseisu kohta;
  3. annab kaasallkirja vallavalitsuse määrustele ja korraldustele;
  4. tagab vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktide ning kantselei muu dokumentatsiooni vastavuse Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele nii sisu kui vormi poolest, annab hinnangu määruste, otsuste ja korralduste eelnõudele nende vastavuse kohta seadustele;
  5. tagab õigusaktide registri pidamise, süstematiseerimise, vastavatele ametiisikutele ja volikogu liikmetele tutvustamise ning õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise;
  6. informeerib volikogu ja vallavalitsust uutest õigusaktidest, esitab ettepanekuid ja korraldab vallas vajalike õigusaktide väljatöötamist ja kehtestamist;
  7. valmistab ette volikogu ja vallavalitsuse istungid ja kontrollib nende päevakorda planeeritud õigusaktide eelnõude ettevalmistamist;
  8. osaleb volikogu ja vallavalitsuse istungitel sõnaõigusega;
  9. tagab volikogu ja vallavalitsuse istungite protokollide koostamise ja protokolli väljavõtete ning õigusaktide edastamise;
  10. korraldab volikogu ning vallavalitsuse õigusaktide avaldamist ja töö avalikustamist;
  11. saadab õiguskantslerile valla õigustloovate aktide ärakirjad 10 päeva jooksul nende vastuvõtmisest arvates;
  12. esindab valda kohtus või volitab selleks teisi isikuid;
  13. vastutab korrektse kirjavahetuse korraldamise eest;
  14. korraldab volikogu ja vallavalitsuse määruste, volikogu otsuste ja vallavalitsuse korralduste täitmise kontrolli;
  15. korraldab omavalitsuse arhiivindusalast tegevust ja tagab dokumentide nõuetekohase säilitamise;
  16. teostab vajalikud notariaaltoiminguid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele;
  17. vastutab sünni- ja surmaaktide õigusaktidele vastava koostamise eest kooskõlas perekonnaseadusega;
  18. hoiab valla vapipitsatit;
  19. peab personali arvestust (tööraamatud, teenistuslehed; isikukaardid; atesteerimislehtede pidamine, puhkuse arvestuse pidamine jne.);
  20. nõustab õigusalastes küsimustes vallavalitsuse töötajaid ja vallaasutuste juhte;
  21. korraldab vallamaja külastajate korrektse vastuvõtu ja teenindamise;
  22. annab vallakantselei sisemise töö korraldamiseks  käskkirju;
  23. korraldab valimiste ja rahvaküsitluste tehnilise ettevalmistamise ja läbiviimise;
  24. täidab teisi seaduses, valla põhimääruses ja vallavalitsuse töökorras pandud ülesandeid.

4. Vastutus

Vastutab:

  1. talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise
  2. varaliselt talle hoiule antud vara säilitamise ja sihipärase kasutamise eest
  3. talle teenistuse tõttu teatavaks saanud ametkondliku, inimeste eraelu puudutava või muu konfidentsiaalse info hoidmise eest.

 1. Õigused
  1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt ametnikelt ning vallaasutustelt;
  2. Saada teenistuseks vajalikku eri- , kutse- ja ametialast täiendkoolitust ja teha ettepanekuid teenistusülesannete täitmiseks vajaliku kirjanduse tellimiseks ja ostmiseks;
  3. Teha ettepanekuid töörühmade moodustamiseks, asjatundjate kaasamiseks ja nõupidamiste läbiviimiseks oma pädevusalasse kuuluva lahendamiseks.
  4. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel.
  5. Teha ettepanekuid oma pädevusvaldkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
  6. Kasutada valla vapi kujutise ja vallavalitsuse nimetusega visiitkaarti

 2. Ametijuhendi muutmine

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada vallavalitsuse tööd.
Enne ametiülesannete täitmisele asumist ja pärast muudatuste sisseviimist kinnitab vallasekretär muudatusi oma allkirjaga.

Käesolevaga kinnitan, et olen ametijuhendiga tutvunud ja kohustun järgima sellega ettenähtud tingimusi ja nõudeid

.............................................

allkiri, kuupäev

Eve Sahtel

Vallasekretär

 

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee