Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
»SOTSIAALHOOLE
  Hooldekodu
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Lapsehoiuteenus

1.Lapsehoiuteenuse põhimõtetest

Lapsehoiuteenus on mõeldud last vahetult kasvatavale isikule (lapsevanem, eestkostja või perekonnas hooldaja), et tagada nende parem toimetulek ja toetada nende töötamist.

Vastavad rahad teenuse osutamiseks on riik eraldanud kohalikule omavalitsusele.

Lapsevanemal on õigus ise otsida oma lapsele sobiv lapsehoiuteenuse osutaja. Teenust tuleb planeerida umbes kuu aega ette, sest teenust ei ole võimalik taotleda ootamatult tekkinud abivajaduse puhul.

2.Teenusele õigustatud isikud

Õigust lapsehoiuteenust saada on raske või sügava puudega last kasvataval isikul kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18- aastaseks, eeldusel et:

  • Lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
  • Lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (välja arvatud lapse perekonnas hooldamine);
  • Laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

3.Teenuse maksumus

2008.a. on lapsehoiuteenuse maksimaalseks maksumuseks 5800 krooni kalendriaastas

Kui lapsehoiuteenuse hind ületab riiklikult kehtestatud maksimaalse maksumuse, siis peab õigustatud isik (lapsevanem) ise (või aitab kohalik omavalitsus) katma ülejäänud kulud.

4.Teenusele suunamine

Lapse seaduslik esindaja esitab taotluse koos nõutavate dokumentidega lapse elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele:

  • Lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  • Lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
  • Arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  • Perekonnas hooldamise lepingu koopia või eestkostja määramise otsus (vajalik perekonnas hooldaja ja eestkostja puhul).

Kui kõik dokumendid on nõuete kohaselt esitatud, teeb kohalik omavalitsus otsuse lapse teenusele suunamise kohta 10 tööpäeva jooksul.

Kohalik omavalitsus, lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja ning lapsehoiuteenuse osutaja vahel sõlmitakse teenuse osutamiseks haldusleping.

Lepingu järgi tasub kohalik omavalitsus lapsehoiuteenuse osutajale teenuse eest esitatud arvete alusel.

5.Lapsehoiuteenuse osutaja

Teenust võib osutada füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba.

Kui kohalikul omavalitsusel jääb riigi poolt eraldatud rahalisi vahendeid teenuse osutamiseks üle, võib omavalitsus kasutada neid vahendeid sügava ja raske puudega

laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks volikogu kehtestatud tingimustel ja korras.

Lapsehoiteenuse korraldamist reguleerivad õigusaktid on
 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee