Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Volikogu istungid 2009

06. veebruar
Päevakorras:

 1. Vallavanema info Toomas Rõhu
 2. Volikogu otsuse 20.06.2008.a. nr 184 kehtetuks tunnistamine Helle Vahemäe
 3. Detailplaneeringute kehtestamine ( Mereranna ja Puusepa) Kerli Brandt
 4. Vapimägi saajate nimetamine
 5. Valla 2009.a. eelarve II lugemine Karin Randmäe
 6. Õpetajate palga alammäärade kinnitamine Toomas Rõhu
 7. Investeerimisprojektide finantseerimine Toomas Rõhu

26. märts
Päevakorras:

1. Vallavanema info
2. Vallavolikogu 10.02.06 otsuse 29 ja 5.04.08 otsuse nr 175 muutmine
3. Detailplaneeringute kehtestamine (Jaanuse ja Kruusiaugu I)
4. Õpetajate palgaastmete kinnitamine
5. Ametnike palgamäärade kinnitamine
6. Lasteaia kohatasu muutmine
7. Sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine
8. Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra kehtestamine
9. Valla 2009. aasta eelarve kolmas lugemine
10. Vallavara võõrandamine

15. mail
Päevakorras:

1. Vallavanema info
2. Jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks.
3. Valimisringkondade arvu määramine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks ja uue volikogu liikmete arvu määramine.
4. Valla valimiskomisjoni moodustamine.
5. Tõstamaa, Pootsi ja Tõhela raamatukogu põhimääruste eelnõu esimene lugemine.

19. juunil
Päevakorras:

 1. Vallavanema info
 2. Valla arengukava kultuuriosa muutmine seoses Manija saarekeskuse arendamisega
 3. Nõusoleku andmine kinnisasja omandamiseks (Helina ja Helgi kinnistud Pärakülas)
 4. Volikogu otsuse muutmine (Vallateede pindalade täpsustamine)
 5. Valla 2008. a majandusaasta aruande kinnitamine
 6. Põhivara mahakandmine
 7. Tõstamaa, Pootsi ja Tõhela raamatukogude põhimääruste kinnitamine
 8. Tõstamaa rahvamaja põhimääruse eelnõu läbivaatamine
 9. Huvihariduse rahastamisest
 10. Hooldekodu arendamisest

11. september
Päevakorras:

 1. Vallavanema info
 2. Arengukava muutmiseks esitatud taotluse läbivaatamine
 3. Finantsküsimused
 4. Õpetajate palga alammäära muutmine
 5. Volikogu otsuse10.02.2006.a. nr 29 ja 26.03.2009 nr 211 muutmine (vallateede pindala täpsustamine)
 6. Jaoskonnakomisjoni koosseisu nimetamine

Istungile järgneb Tõhela Külaseltsi bussiga väljasõit Tõhelasse.Tutvumine järveäärse puhkekoha, rahvamaja, kaupluse, meierei, farmi jm. piirkonna ojektidega.

16. oktoober
Päevakorras:

1. Vallavanema info
2. Valla 2009. aasta eelarve täpsustamine.
3.Tõstamaa lasteaia põhimääruse vastuvõtmine
4. Kokkuvõte volikogu tööst:
Ettekanne volikogu esimehelt
Ettekanded komisjonide esimeestelt
Igalt volikogu liikmelt kuni 3 minutiline ettekanne.

Tõstamaa Vallavolikogu uue koosseisu esimene istung 30. oktoobril 2009. a algusega kell 15.00 vallamajas.
Päevakorras:
1. Volikogu esimehe ja aseesimehe valimine
2. Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine

12. november
Päevakorras:

1. Infominutid Toomas Rõhu ettekanne
2. Vallavanema valimine.
3. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine.
4. Volikogu komisjonide moodustamine
5. Komisjoni esimeeste ja aseesimeeste valimine
6. Valla esindajate nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse.

18. detsembril
Päevakorras:

 1. Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
 2. Valla 2010. aasta eelarve esimene lugemine
 3. Valla 2009. a. lisaeelarve kinnitamine
 4. Volikogu esimehe ja liikmete hüvitise määramine
 5. Vabade põllumaade kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
 6. Volikogu 25.04.08 otsuse nr 175 (vallateede pindade täpsustamine) muutmine.
 7. Detailplaneeringute kehtestamine (Kavaru 20 ja Tõhela Meierei)
 8. Vallavara müük
 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161