Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Külavanema statuut

TÕSTAMAA VALLAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

04.04.2003. a. nr. 11

 

Külavanema statuudi vastuvõtmine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 58 lõikest 1 ja Tõstamaa valla põhimääruse, Kinnitatud Vallavolikogu määrusega 04.04.2003.a.

nr. 10, paragrahv13 lõikest 3 Tõstamaa Vallavolikogu Otsustab:

 1. Võtta vastu juurdelisatud Tõstamaa valla külavanema statuut.

Heino Tamm

Volikogu esimees

 

Kinnitatud

Tõstamaa Vallavolikogu

04.04.2003. a. määrusega nr. 11

 

TÕSTAMAA VALLA KÜLAVANEMA STATUUT

§ 1. Üldsätted

 1. Külavanem on külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja ja kaitsja, ühistegevuse eestvedaja ning kohaliku omavalitsuse koostööpartner külas.
 2. Külavanema õigused ja kohustused määratakse külavanema statuudiga, mille võtab vastu ja muudatused kinnitab Tõstamaa vallavolikogu.
 3. Külavanem on usaldusamet ja ülesandeid täidetakse vabatahtlikult ja ühiskondlikel alustel.
 4. Vallavalitsus võib külavanemale konkreetsete ülesannete täitmiseks tehtud kulutused hüvitada. Seda tehakse külavanema ja vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingu alusel või vallavalitsuse üksikute korraldustena vaid eelnevalt kokkulepitud kulude osas.
 5. Alevikuvanema kohuseid täidab vallavanem.

      6. Manilaiul asuvas Manija külas valitakse saarevanem.

         (Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 10.02.2006.a. määrusega nr. 6)

 

§ 2. Külavanema valimine

 1. Külavanem võib olla valitud kas ühele külale või külade rühmale.
 2. Külavanem valitakse salajasel hääletusel üheks aastaks.
 3. Külavanem valitakse vallavalitsuse poolt kokku kutsutud külaelanike üldkoosolekul, mille toimumisest on vallalehes ette teatatud vähemalt kaks nädalat.
 4. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 7 täisealist (täisealine on isik alates 18 eluaastast) külaelanikku.
 5. Külavanemaks võib valida Tõstamaa valla elanikeregistris oleva täisealise külaelaniku.
 6. Külavanem osutub valituks, kui ta kogub üle poole koosolekul antud poolthäältest. Vajadusel viiakse hääletamine läbi mitmes voorus.
 7. Koosolekul koostatakse protokoll külavanema valimise kohta, mis esitatakse vallavalitsusele koos osalejate registreerimiselehega.

§ 3. Külavanema õigused

Külavanemal on õigus:

 1. esindada külaelanikke kohalikus omavalitsuses ja muudes instantsides oma volituste piires;
 2. kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada lahendamiseks külaelu küsimusi, mis ei ole vastuolus seadusandluse ning vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidega;
 3. nõuda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutusele võtmist kohalikus omavalitsuses;
 4. korraldada küla arengukava koostamist;
 5. taotleda küla nimel rahalisi vahendeid valla eelarvest ja erinevatest fondidest lähtudes külakoosolekul vastuvõetud otsustest ja küla arengukavast;
 6. saada omavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teave;
 7. teha külaelanikele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku käitumist jne;
 8. korraldama külas ühistegevust ja ärgitama külaelanikke koostööle;
 9. tagada küla kroonika pidamise ja eksponeerimise.
 10. astuda külavanema kohalt tagasi.

 

§ 4. Külavanema tegevusvaldkonnad

 1. külaelanike ühiste soovide ja ettepanekute edastamine kohalikule omavalitsusele ja muudele institutsioonidele;
 2. omavalitsusest või mujalt tulnud külaelu puudutava informatsiooni edastamine külaelanikele;
 3. omavalitsuse teavitamine külas tekkinud sotsiaalsetest probleemidest;
 4. küla territooriumil loodusressursside säästliku kasutamise jälgimine, ebaseadusliku tegevuse korral sekkumine või sellest vastavatele instantsidele teatamine;
 5. õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul tööde organiseerimine kuni erialase abi saamiseni;
 6. vajadusel külakoosoleku kokkukutsumine, korraldamine ja protokollimine;
 7. Tõstamaa valla, Pärnu maakonna ja üle-eestilist külaelu puudutavate aktuaalsete probleemide ja õigusaktidega kursis olemine.

§ 5. Külavanema ülesannetest vabastamine

1. Külavanemat saab vabastada ülesannetest:

  1. külavanema enda soovi põhjal (avaldus esitatakse vallavalitsusele);
  2. külaelanike algatusel, kirjalikku soovi peavad avaldama vähemalt 7 inimest;

2. Külavanema vabastamiseks ja uue külavanema valimiseks kutsub vallavalitsus kokku küla üldkoosoleku vastavalt paragrahvis 2 sätestatule.

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161