Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Menetluses detailplaneeringud

DETAILPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU HINDAMISE TEATED
Teated algatamistest, vastuvõtmistest , avalikustamistest , koostamisel olevad programmid ja aruanded.

 

 

 

..............................................................................................................

 

ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD (menetluses)

 

*. Ermistu külas asuva Kihnu maaüksuse detailplaneering, eesmärk jagada katastriüksus kaheks ning uue moodustatava katastriüksuse sihtotstarbe muutmine suvila kruntidemaaks. Algatatud 01.04.2005. valla volikogu istungil otsusega nr. 110.

*. Seliste külas asuva Rannaniidu, Vello-Mardi, Eeri-Mardi ja  Juhani-Mardi maaüksuse detailplaneering eesmärgiga rajada neljale katastriüksusele puhkeküla ning maade sihtotstarbe muutmine. Algatatud 01.04.2005. valla volikogu istungi otsusega nr. 113.
 
*. Ermistu külas asuva Ermistu järvemajandi maaüksuse detailplaneering eesmärgiga tegutseva Ermistu Puhkeküla otstarbekam kasutamine ning muuta maa sihtotstarve tootmismaa ärimaaks. Algatatud 09.09.2005. valla volikogu istungil otsusega nr. 133.

*.Tõlli külas asuva Rüssa maaüksuse detailplaneering eesmärgiga jagada kinnistu kolmeks eraldi kinnistuks ning muuta maade sihtotstarvet. Algatatud 15.12.2005.a. valla volikogu istungil otsusega nr. 13.

*. Tõstamaa vallavolikogu algatas 31.08.2007.a. istungil otsusega nr. 135 Tõstamaa vallas Tõhela külas asuva Antsutoa Põllu maaüksuse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on katastriüksuse kaheks jagamine, moodustatava katastriüksuse sihtotstarbe, ehitusõiguse ja hoonestuse tüübi määramine. Moodustatavale katastriüksusele soovitakse rajada lihaveste külmlaut koos söödahoidlaga. Antsutoa Põllu maaüksus on 12,39 ha suur.

*. Tõstamaa Vallavolikogu algatas 19.10.2007.a. istungil otsusega nr. 145 Tõstamaa vallas Ranniku külas asuva Kivineeme maaüksuse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jagamine, sihtotstarvete muutmine ning ehitusõiguse ja hoonestuse tüübi määramine. Kivineeme maaüksus on 7,16 ha suur.

*. Tõstamaa Vallavolikogu algatas 30.11.2007.a. istungil otsusega nr. 154 Tõstamaa vallas Tõlli külas asuva Puhkebaasi maaüksuse detailplaneeringu, mille eesmärk on puhkeküla rajamine. Puhkebaasi maaüksus on 4,19 ha suur.

*. Tõstamaa Vallavolikogu algatas 28.05.2010.a. istungil otsusega nr. 25 Tõstamaa vallas Lao külas asuva Põlde kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärgiks on moodustada eraldi katastriüksus vaatetorni (linnuvaatlemiseks) püstitamiseks ehituskeeluvööndisse ja sisaldab Tõstamaa valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Põlde kinnistu on 11,9 ha suur.

*. Tõstamaa Vallavaolikogu 17.06.2011.a. istungil algatati Ermistu külas Järveäärse kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on ehituskeeluvööndi vähendamine ja maa sihtotstarbe muutmine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Tõstamaa valla üldplaneeringut seoses ehituskeeluvööndi vähendamisega.

*. Tõstamaa Vallavolikogu algatas 15.06.2012 korraldusega nr 85 Tõstamaa vallas Lao külas asuvate Lao kalatehas ja Lao kalatehase juurdelõige maaüksuste detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on kavandatud rajada kalakasvatus. Planeeringuga on hõlmatud terve Lao kalatehas ja Lao kalatehase juurdelõige kinnistu kogupindalaga 0,99 ha.

*. Tõstamaa Vallavolikogu 08.02.2013 korraldusega nr 93 algatas Tõstamaa vallas Männikuste külas asuva Köössa-Kadri maaüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva puhkeküla arendamine. Planeeringuga on hõlmatud terve Köössa-Kadri kinnistu kogupindalaga 1,455 ha.

*. Tõstamaa Vallavolikogu 31.05.2013 otsusega nr 103 algatas Kastna külas asuvate Suurenina, Mere, Roostiku ja Peetri maaüksuste detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on kahe suvekodu rajamine. Planeeritava ala suurus on 2,627 ha.

*. Tõstamaa Vallavalitsus 18.11.2016 korralusega nr 668 algatas Seliste külas asuvate Tammejaani ja Latika kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on muuta Latika kinnistu ja selle taga paikenvate kinnistute juurdepääsuks vajamineva tee ning Männiku jõel paikneva silla asukohta. Lisaks on detailplaneeringu ülesandeks tehnosüsteemide asukoha määramine ning servituutide vajaduste määramine. Planeeritava ala suurus on 26,36 ha.

*. Tõstamaa Vallavalitsus 03.03.2017 korralusega nr 714 algatas Kastna külas asuvate Kiviranna ja Kadaja kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on Kastna puhkeküla arendamine. Detailplaneeringuga soovitakse planeeritavale alale ehitusõiguse määramist, krundi hoonestusala ja parkimisala piiritlemist, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramist, haljastuse ning heakorrastuse ja liikluskorralduse põhimõtete määramist. Planeeritava ala suurus on 5,97 ha.

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161