Avaleht   Valla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
»PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

PROGRAMMID

HAJAASUSTUSE PROGRAMM

2017 aasta voor on lõppenud!

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele  peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni  majapidamine, millele ta toetust taotleb;
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, tagama elamu heitvee nõuete kohase kanaliseerimissüsteemi, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Tõstamaa vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist. 

 

Lisainfo:

Kontaktisik Tõstamaal on Alo Tomson, tel  4496180 alo@tostamaa.ee 

Info programmi kohta EAS veebilehelt

Abimaterjalid:

 
 
 
 
 
 
 

HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMM (programm on lõppenud )

Hajaasustuse veeprogramm tulenes otseselt Vabariigi Valitsuse 2007-2011. aasta tegevusprogrammist, hajaasustusega piirkondades hooneteväliste veesüsteemide rajamiseks vajalikke tegevusi toetas nii riik kui kohalik omavalitsus.

Toetuse küsimiseks sai esitada elukohajärgsele kohalikule omavalitsustele taotluse aastatel 2008-2011. Aastal 2012 oli võimalik toetust küsida vaid neil, kes esitasid 2011. aastal kohalikule omavalitsusele nõuetekohase taotluse, kuid kes jäid toetusest ilma.

Toetuse suurus ühe majapidamise kohta oli kuni 6 395 eurot. Toetuse saaja (valda sissekirjutatud füüsiline isik ja MTÜ või sihtasutus, mis tegeles vallas elanike joogiveega varustamisega) omafinantseering pidi olema projekti kuludest 33,33%. Toetust sai küsida reeglina vaid kord (välja arvatud juhtudel, kui oli vaja hiljem paigaldada veepuhastusseade).

Rahastatud taotlused 2008. aastal (Tõstamaa valla volikogu 10.10.2008.a. otsuse nr 195 alusel).   
2009. ja 2010. aasta taotlusvoorus vald ei osalenud.
Rahastatud taotlused 2011. aastal (Tõstamaa Vallavalitsuse 11.08.2011 korralduse nr 386 ja 20.12.2011 korralduse nr 519 alusel)
Rahastatud taotlused 2012. aastal (Tõstamaa Vallavalitsuse 21.06.2012 korraldusega nr 669 alusel)

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee