Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Volikogu istungid 2014

24.01.2014

Päevakorras:
1. Vallavanema info
2. Maamaksumäära muutmine
3. Vallavolikogu 25.04.2008 otsuse nr 176 muutmine  
4. Üldplaneeringu ülevaatamine   
5. Detailplaneeringute ülevaatamine  
6. Valla vapimärgiga autasustamine
7. Raamatukogude  tööst

07.03.2014

Päevakorras:
1. Valla 2014. aasta eelarve teine lugemine
2. Õmblusettevõtte projekt ja selle finantseerimine
3. Audiitori määramine
4. Vallavanema info

 28. märtsil

Päevakorras:
1. Vallavanema info
2. Valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine
3. Volikogu liikmetele hüvitise, volikogu esimehele töötasu ja ametnike palgamäärade kinnitamine.
4. Majanduslike huvide deklareerimisest 2014. aastal.

2. mail

Päevakorras: 

1. Vallavanema info                                                                                                    Toomas Rõhu
2. Jaoskonnakomisjoni moodustamine Euroopa Parlamendi valimisteks,                 Eve Sahtel
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine                                                                  Helle Vahemäe
4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava ülevaatamine                          Alo Tomson
5. Sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmine                                                          Tiiu Saar
6. Tõstamaa noortekeskuse tegevusest                                                                     Ly-Andra Pärnaste

 

10. oktoobril 2014

Päevakorras:
1. Vallavanema info
2. Teeregistris muudatuste tegemine
3. Veemajanduse  arengukavast
4. Tõstamaa valla eelarvestrateegia aastani 2018
5. Manija saarega seotud kohanimede muutmisest

 

28. novembril 2014

Päevakorras:
1. Vallavanema info
2. Detailplaneeringu algatamine Kastna küla Kardoni maaüksusel
3. Varbla mnt kergliiklustee finantseerimisest
4. Arvelduskrediidi lepingu pikendamine
5. Valla arengukava uuendamine
6. Valla 2015. aasta eelarve I lugemine
7. Varbla vallavolikogu liitumisettepaneku arutamine

       

19. detsembril 2014. aastal algusega kell 14.00 vallamajas.

Päevakorras:
1. Vallavanema info
2. Valla 2014. aasta lisaeelarve kinnitamine
3. Reservfondi suunamine
4. Rahvakohtu kaasistuja valimine
5. Lageda detailplaneeringu kehtestamine
6. Volikogu komisjonide esimeeste kokkuvõte komisjoni tööst, kordaminekud ja probleemid valdkonnas.        

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161