Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Volikogu istungid 2015

 21. jaanuaril 2015

Päevakorras:

 1. Vallavanema info
 2. Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine
 3. Kokkuvõte hajaasustuse programmist 2014
 4. Munitsipaalmaa jahinduslik kasutamine
 5. Audiitori määramine
 6. Valla vapimärkide omistamine
 7. Jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine 2015. a Riigikogu valimisteks

 27.02.2015 

Päevakorras:
1. Jäärumetsa Jahiseltsi vaide Tõstamaa Vallavolikogu otsusele 21.01.2015nr 40 läbivaatamine
2. Konstaabli ettekanne olukorrast vallas
3. Anu Petersoni vallavalitsuse liikmeks kinnitamine
4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (aleviku haljasalad)
5. Õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamine
6. EMOL-i liikmeks astumine
7. Valla 2015. aasta eelarve II lugemine
8. Arengukava ülevaatamine
9. Vallavanema info
 

20. märtsil 

Päevakorras:

  1. Vallavanema info
  2. Valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine
  3. Lasteaia kohatasu ja  õppevahendite tasu kehtestamine
  4. Volikogu esimehe tasu ja volikogu liikmetele hüvitise määramine
  5. Vallavanema palgamäära kinnitamine
  6. Ametnike palgamäärade kinnitamine
  7. Kultuurijuhi Andres Tölp`i ettekanne 2015. aasta kultuurikavast

 29. mail 2015

Päevakorras:

1. Vallavanema info
2. Volituste andmine elektrienergia ühishanke läbiviimiseks
3. Johanni detailplaneeringu kehtestamine
4. Sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmine
5.  Valla 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
7. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
8. Hariduskomisjoni koosseisu muutmine (Vabastada Aita Lind ja nimetada uueks liikmeks Kadi Adler)
9. Noortevolikogu tegemistest

25.09.2015

Päevakorras:
1. Vallavanema info                                                                                          Toomas Rõhu
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine, eelnõu                                            Helle Vahemäe
3. Kohalike maanteede nimekirja kinnitamine, eelnõu, Lisa 1, Lisa 2               Helle Vahemäe
4. Eluasemekulude arvestamise piirmäärad  toimetulekutoetuse maksmisel   Tiiu Saar
eelnõu
5. Arengukavast                                                                                                 Toomas Rõhu
6. Transpordi korraldusest                                                                                 Toomas Rõhu
7. Haridusaastast 2015-2016                                                                             Toomas Mitt
8. Arutelu pagulaste teemal


30. oktoobril 2015

Päevakorras:
1. Vallavanema info
2. Eelarvestrateegia aastani 2019 kinnitamine
3. Arvelduskrediidi taotlemine
4. Investeeringute finantseerimisest
5. Lisaeelarve vastuvõtmine
6. Arengukava läbivaatamine

 
Tõstamaa Vallavolikogu istung toimub 4. detsembril 2015 algusega kell 14.00 vallamajas.

 Päevakorras: 
1. Vallavanema info
2. Valla 2016. aasta eelarve esimene lugemine
3. Korruptsioonivastase seaduse kohaldamine, eelnõu  
4. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine, eelnõu  
5. Tõstamaa Keskkooli arengukava, eelnõu

 

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161