Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Volikogu istungid 2016

12. veebruaril 2016

Päevakorras:

1. Konstaabli tegevusest

2.  Vallavanema info

3.  Audiitori valimine

4. Valla vapimärgi saajate valimine

5. Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse arvestamisel

6.  Maa munitsipaalomandisse taotlemine

7. Piirkonna vee-ettevõtja kinnitamine

8. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

9. Hariduse arengukavast

10. Valla 2016. aasta eelarve teine lugemine  

 

 18.03.2016 

Päevakorras:

1. Vallavanema info

2. Valla 2016. aasta eelarve kolmas lugemine

3. Õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamine

4. Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa kehtestamine

5. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord ning sellega seoses volikogu sotsiaalvaldkonda puudutavate seniste määruste kehtetuks tunnistamine

6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

7. Arutelu haldusterritoriaalse reformi ja Pärnu linna ettepaneku üle

 

15.04.2016 
 
Päevakorras:
 
1. Vallavanema info
 
2. Arutelu haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise  ettepanekute üle ja vastused 
 
ettepanekutele, Halinga Vallavolikogu ettepanek , Pärnu Linnavolikogu ettepanek 
 
3. Tõstamaa lasteaia arengukava

 

 10.06.2016 

Päevakorras:

1. Vallavanema info

2. Valla 2015a. majandusaasta aruande kinnitamine

3. SA-e Kihnu Kultuuri Instituut avalduse hoonestusõiguse pikendamiseks läbivaatamine

4. SA-e Kihnu Kultuuri Instituut avalduse Manija muuseumiaida ehituse kaasfinantseerimisest läbivaatamine

5. Pootsi ja Seliste bussipeatuste teenindusmaa munitsipaalomandisse taotlemine

6. Haldusreformi arutelu

7. Koonga vallavolikogu ettepaneku ühinemisläbirääkimistega alustamiseks arutamine, Koonga Vallavolikogu otsus

8. Lihula vallavolikogu ettepaneku ühinemisläbirääkimistega alustamiseks arutamine, Lihula Vallavaolikogu otsus

                 

09. septembril 2016 

 
Päevakorras:
 
1. Vallavanema info
 
2. Vallavalitsuse hallatava asutuse Tõstamaa Hooldekodu tegevuse lõpetamine seoses SA Tõstamaa Hooldekodu loomisega
 
3. Nõusoleku andmine kinnisasja omandamiseks, eelnõu
 
4. Vallavara võõrandamine
 
5. Volikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse, info
 
6. Haldusreformi arutelu
 
6. Ühinemislepingu eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine, eelnõu
Ühinemisleping ja selle lisad Pärnumaa Omavalitsuste veebilehelt

Ühinemislepingu eelnõu (15.08.2016)

Ühinemislepingu lisad (täienevad jooksvalt):
Lisa 1 - Seletuskiri
Lisa 2 - Investeeringute kava 2017-2021 (21.08.16)
Lisa 3 - Kaart 1 : 50 000 (29.08.16)

Lisa 4 - Majandusaasta aruanded (2015) Are vald,  Audru vald,  Paikuse vald,  Pärnu linn,  Sauga vald,  Tori vald ja Tõstamaa vald.  
Lisa 5 - Piirkondlike nõukodade moodustamise põhimõtted ja funktsioonid (15.08.16)
Lisa 6 - 2017. aasta investeerimislaenud (21.08.16)
Lisa 7 - Eelarvestrateegia (21.08.16) ja abitabel (15.08.16)
Lisa 8 -
Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava (15.08.16
Lisa 9 - Asutuste paiknemine uues omavalitsuses (30.08.16)


16. novembril 2016

Päevakorras:

1. Vallavanema info

2. Arutelu ühinemise teemal

3. Otsustus õiguse delegeerimine, eelnõu  

4. Eelarvestrateegia 2017-2021, eelnõu

5. Arvelduskrediidi kasutamise tähtaja pikendamine 01.01.2017-31.12.2017, eelnõu

6. Vallavara võõrandamine (korter Tõstamaa alevikus Nooruse 7-5)

7. Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine, eelnõu

 

Tõstamaa Vallavolikogu istung toimub 9. detsembril 2016. algusega kell 14.00 vallamajas.

Päevakorras:

1. Vallavanema info

2. Ühinemisest Pärnu linna, Audru ja Paikuse vallaga, eelnõu

3. Reservfondi suunamine, eelnõu

4. Valla 2017. aasta eelarve esimene lugemine (eraüldhariduskoolidele toetuse andmise korra eelnõu)

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161