Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Tõstamaa valla eelarve 2003

Tunnus Kirje nimetus       Eelarve
1 TULUD         12 643 300
11 Maksud         3 950 000
111.01   Füüsilise isiku tulumaks   2 650 000
113.01   Maamaks     1 300 000
12 Kaupade ja teenuste müük     703 220
121   Riigilõivud     25 000
122   Laekumised majandustegevusest 541 600
129   Muu kaupade ja teenuste müük     136 620
13 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük     333 480
14 Tulud varadelt       12 500
141 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud         2 000
143 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt     10 500
143.04   Laekumine vee erikasutusest       7 000
143.05   Jahirent       3 500
15 Toetused         7 604 000
152.01 Toetused riigilt ja riigiasutustelt   6 994 000
152.01.1   Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 171 000
152.01.1.17   Vabariigi Valitsus sh. 171 000
        Koolitoit   171 000
152.01.2   Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 6 823 000
152.01.2.17   Vabariigi Valitsus, sh. 6 823 000
        Tasandusfond §5 lõige 1 0
        Tasandusfond §5 lõige 2 6 823 000
152.01.4   Mittesihtotstarbelised mat.-te ja immat.-te varade soetamiseks ja ren.-ks 0
152.02   Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt     610 000
19 Muud tulud       40 100
2 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI     12 080 470
211 Personalikulud       7 020 940
212 Majandamiskulud       3 854 660
22 Eraldised         907 700
221   Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele     98 100
222.02   Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 575 600
222.02.2     Toimetulekutoetus     241 000
222.02.5     Õppetoetused     165 000
222.02.9     Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 169 600
223.02   Eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele     194 000
229   Muud eraldised residentidele   40 000
23 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine     0
291 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud     237 170
299 Eespool nimetamata muud kulud     60 000
299.99.1     Reservfond     60 000
8 ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)     562 830
3 FINANTSEERIMISTEHINGUD     -562 830
34 Kohustuste vähenemine (-)     -562 830
39 Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+"), sh.muutused kassatagavaras ja vabas jäägis     0
4 KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI     12 080 470
401 Üldised valitsussektori teenused   2 017 170
401.1.1.1 Valla- ja linnavolikogu     120 000
401.1.1.2 Valla- ja linnavalitsus     1 353 140
401.1.2.1 Reservfond       60 000
401.1.2.2 Keskne raamatupidamine     209 860
401.6.2 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 37 000
401.7 Valitsussektori võla teenindamine   237 170
404 Majandus       839 450
404.5.1.1 Vallateede- ja tänavate korrashoid   102 450
404.5.1.3 Elektri- ja autotransport     317 000
404.5.2 Veetransport       420 000
405 Keskkonnakaitse       113 000
405.4 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 50 000
  Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku 63 000
406 Elamu- ja kommunaalmajandus   156 510
406.4 Tänavavalgustus       60 000
406.6.2 Kalmistud       96 510
408 Vabaaeg, kultuur ja religioon   1 084 120
408.1.8 Vabaaja- ja spordiüritused     80 000
408.2.1 Raamatukogud       471 440
408.2.2 Rahva- ja kultuurimajad     395 680
408.2.11 Kultuuriüritused       137 000
409 Haridus         6 772 565
409.1.1 Eelharidus (lasteaiad)     934 830
409.2.0.1 Algkoolid, põhikoolid ja gümnaasiumid   5 234 535
409.6.1 Õpilasveo eriliinid       165 000
409.6.2 Haridusüritused       150 000
  Ülalnimetamata hariduse kulud kokku   288 200
410 Sotsiaalne kaitse       1 097 655
410.2.1 Eakate sotsiaalhoolekande asutused   626 675
410.7.2 Toimetulekutoetus       241 000
410.7.3 Sotsiaalhoolekande teenused sotsiaalsetele riskirühmadele 215 980
  Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku 14 000
  Kulud majandusliku sisu järgi tegevusalade lõikes 12 080 470

 

401

 

Üldised valitsussektori teenused, sh.

 

 

2 017 170

211 Personalikulud, sh       1 063 095
212 Majandamiskulud       619 905
22 Eraldised         37 000
404 Majandus, sh.       839 450
211 Personalikulud       393 940
212 Majandamiskulud       445 510
231.05 Varude soetamine        
404.5 Transport, sh.       839 450
211 Personalikulud       393 940
212 Majandamiskulud       445 510
405 Keskkonnakaitse, sh.     113 000
212 Majandamiskulud       73 000
22 Eraldised         40 000
406 Elamu- ja kommunaalmajandus, sh.   156 510
211 Personalikulud       86 510
212 Majandamiskulud       70 000
408 Vabaaeg, kultuur ja religioon, sh.   1 084 120
211 Personalikulud       423 990
212 Majandamiskulud       653 130
22 Eraldised         7 000
409 Haridus, sh.       6 772 565
211 Personalikulud       4 645 650
212 Majandamiskulud       1 713 815
22 Eraldised         413 100
221 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 98 100
410 Sotsiaalne kaitse, sh.     1 097 655
211 Personalikulud       407 755
212 Majandamiskulud       279 300
22 Eraldised         410 600

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161