Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Tõstamaa valla eelarve 2002

       
       
       
Osa Ptk   Eelarve
    T U L U D  
       
    M A K S U D  
011 01  Tulumaks füüsilistelt isikutelt     2300000
011 11  Maamaks 1105210
011   M A K S U D    k o k k u (osa 11) 3405210
       
    S E G A T U L U D  
013 10  Trahvid 500
013 72  Kantseleiteenuse tasu 9000
013   SEGATULUD   k o k k u (osa 13) 9500
       
    T U L U    V A R A D E L T  
014 30 Tulu vara võõrandamisest 320000
014 30.02    -tulu vallasvara (asjade) võõrandamisest 320000
014 52  Laekumine vee erikasutusest 5000
014 54  Jahirent 2000
014 70  Tulu vara kasutamisest 100000
014 70.02    -munitsipaalmaa renditasu  
014 70.99    -muu tulu munitsipaalvara  kasutamisest 100000
014   TULU VARADELT  k o k k u  (osa 14) 427000
       
015 01 FINANTSTULUD  k o k k u  (osa 15) 1000
       
    LAEKUMINE  M A J A N D U S TEGEVUSEST  
016 03  Haridus- ja teadusasutuste omatulud  30000
016 05  Kultuuri- ja  kunstiasutuste  omatulud 50000
016 08  Sotsiaalhoolekande  omatulud 260000
016 09  Laekumised majandustegevusest 10000
016 62  Avalike rajatiste kasutamisõiguse tasu 3000
016 65  Tasu mitmesuguste teenuste osutamisest 65000
016 99  Muud laekumised 10000
016   LAEKUMINE MAJANDUSTEGEVUSEST  k o k k u 428000
       
    T U L U D  K O K K U (osad 11,12,13,14,15,16) 4270710
       
018 01 KULUDE   KATTEKS   SUUNATUD    J Ä Ä G I D 125490
       
    ARVLEMISED ja ÜLEKANDED ning L A E K U M I S E D  
017   Arvlemised ja ülekanded kokku 445000
017 31 Laekumised teistelt kohalikelt omavalitsusüksustelt neile müüdud (osutatud) teenustelt 445000
017 31.73    -Haridus ja teadus 355000
017 31.78    -Sotsiaalhoolekanne 90000
       
159 03 Eraldised  valla- ja linnaeelarvetele         k o k k u 5782000
159 03.01 Riigieelarve toetusfond, mis jaotatakse "2002. aasta riigieelarve" seaduse §-s 2 sätestatud korras   (art 51) 3134000
         sellest: toimetulekutoetus 309000
       
       
       
159 03 Eraldised valla- ja linnaeelarvete toetusfondi, mis jaotatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras  (art 51) 2648000
159 03.15 - Eraldised hariduskuludeks 2648000
159 03      sellest: lasteaiaõpetajate täienduskoolitus 6000
       
       
132   KAITSEMINISTEERIUM 10800
132 60 Sõjaväeline arvestus omavalitsustes (art 52) 10800
       
    ARVLEMISED ja ÜLEKANDED ning laekumised  kokku (osad 017,159,155,158,130-149,311-399,430-499,707-797) 6237800
       
         Ü  L  D  S  E     T  U  L  U  D 10634000
    K O K K U 10634000
       
    K U L U D  
270   ÜLDVALITSEMINE 1557670
  01      Valla- ja linnavolikogu 120000
  02      Valimised  
  04      Valla- ja linnavalitsus 1397670
  20      Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 40000
273   HARIDUS JA TEADUS 5391735
  01      Haldus  
  11      Koolieelsed lasteasutused 817200
  13      Põhikoolid ja gümnaasiumid 4325035
  39      Eespool nimetamata hariduskulud 249500
275   KULTUUR JA KUNST 851865
  12      Raamatukogud 399765
  14      Rahva- ja kultuurimajad 452100
276   SPORT JA PUHKUS 86000
  12      Spordiorganisatsioonid 86000
278   SOTSIAALHOOLEKANNE 1001725
  21      Üldhooldekodu 543825
  30      Toimetulekutoetus 309000
  39      Eespool nimetamata sotsiaaltoetused 148900
    SOTSIAALSFÄÄRI   K U L U D    k o k k u 7331325
279   MAJANDUS 759205
  23      Heakord   k o k k u 168375
  23.01  s e l l e s t:    -Tänavavalgustus 45000
  23.02          -Tänavate korrahoid (välja arvatud vallateed)  
  23.04          -Haljastus 45000
  23.06          -Kalmistud 78375
  25      Vallateede korrashoid 122330
01 31      Energiamajandus 0
  33      Veemajandus 45000
  34      Soojamajandus 74000
  41      Elekter- ja autotransport 294500
  44      Veetransport  
  61      Loodus- ja keskkonnahoid 55000
283   RESERVFOND 60800
    K U L U D   k o k k u 9709000
       
    L A E N U D  
288 06 Pikaajalise pangalaenu tagastamine (kodumaised krediidiasutused) 925000
           laenude tagasimaksmine krediidiasutustele (art 83) 685406
           intresside tasumine krediidiasutustele (art 81) 239594
    Ü  L  D  S  E      K  U  L  U  D 10634000
       
286 02 T u l u d e   ü l e k a a l   k u l u d e s  t 0
    K O K K U 10634000

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161