Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Tõstamaa valla eelarve 2004

      TÕSTAMAA VALLAVALITSUS      
Tunnus Kirje nimetus   Eelarve
3 TULUD     14 663 355,00
30 Maksud     5 572 000,00
3000 Füüsilise isiku tulumaks 4 152 000,00
3030 Maamaks 1 420 000,00
32 Kaupade ja teenuste müük     1 227 355,00
320   Riigilõivud   32 000,00
322, 323   Kaupade ja teenuste müük 1 195 355,00
35 Toetused     7 655 000,00
3500   Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 878 000,00
3500.0 Valitsussektorisisesed toetused 878 000,00
3500.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 878 000,00
3500.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium 360000
3500.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 355000
3500.00.17 Vabariigi Valitsus sh.  163000
         Koolitoit 163000
352   Mittesihtotstarbelised toetused  6 777 000,00
352.0 Valitsussektorisisesed toetused 6 777 000,00
352.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 6 777 000,00
352.00.17 Vabariigi Valitsus, s.h. 6 777 000,00
         Tasandusfond § 5 lg 1  2 760 000,00
         Tasandusfond § 5 lg  2 4 017 000,00
38 Muud tulud    209 000,00
381   Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 200 000,00
382   Tulud varadelt   9 000,00
4, 5, 6, 15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 14 643 980,00
4 Eraldised     1 442 650,00
41   Sotsiaaltoetused  933 550,00
413   Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 933 550,00
4130 Peretoetused 75 000,00
4131 Toimetulekutoetus 482 000,00
4132 Toetused töötutele 15 000,00
4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 54 000,00
4134 Õppetoetused  246 500,00
4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 61 050,00
450   Sihtotstarbelised eraldised 509 100,00
4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 509 100,00
4500.8 Eraldised muudele residentidele 509 100,00
5 Tegevuskulud   12 378 973,00
50 Personalikulud   7 583 440,00
500 Töötasud 5 681 945,00
506 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 901 495,00
55 Majandamiskulud   4 795 533,00
6 Muud kulud   822 357,00
60   Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud) 622 357,00
608 Muud tegevuskulud, sh. 622 357,00
608099 Reservfond 424 560,00
65   Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 200 000,00
  ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)     19 375,00
  FINANTSEERIMISTEHINGUD     -19 375,00
20.6 Kohustuste vähenemine (-) -600 000,00
2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-) -600 000,00
1001 Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+")  580 625,00
  KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI     14 420 480,00
01 Üldised valitsussektori teenused 2 954 180,00
01111 Valla- ja linnavolikogu 137 000,00
01112 Valla- ja linnavalitsus 1 792 010,00
01114 Reservfond 424 560,00
01600 Muud üldised valitsussektori teenused   50 000,00
01700 Valitsussektori võla teenindamine 200 000,00
  Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku 350 610,00
03 Avalik kord ja julgeolek 20 000,00
  Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku 20 000,00
04 Majandus     659 847,00
04510 Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) 474 100,00
04520 Veetransport 185 747,00
05 Keskkonnakaitse   185 000,00
05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 20 000,00
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 60 000,00
  Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku 105 000,00
06 Elamu- ja kommunaalmajandus 140 000,00
06400 Tänavavalgustus 20 000,00
06602 Kalmistud 120 000,00
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 1 255 280,00
08102 Sporditegevus (v.a. spordikoolid) 90 000,00
08201 Raamatukogud 588 280,00
08202 Rahva- ja kultuurimajad 435 000,00
08208 Kultuuriüritused 142 000,00
09 Haridus     7 823 183,00
09110 Eelharidus (lasteaiad) 998 750,00
09220 Gümnaasiumid 6 338 563,00
09600 Õpilasveo eriliinid 185 000,00
09601 Muud hariduse abiteenused 300 870,00
10 Sotsiaalne kaitse   1 382 990,00
10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 789 490,00
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 50 450,00
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 61 050,00
10701 Riiklik toimetulekutoetus 482 000,00
   
8   MUUD NÄITAJAD    Aasta alguse seisuga
81 Võlg 3 213 653,10
816 Muudelt residentidelt võetud laenud 3 213 653,10
82 Peamised finantsvarad   874 639,42
821 Kodumaised hoiused, sh. 580 626,42
821.2 Vaba jääk 580 626,42
828     Osalused mitteresidentides   294 013,00
Eelarve vastuvõtmise kuupäev 05.03.2004.

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161