Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Põhimäärus IV - valitsus

IV. VALITSUS

§ 40.  Valitsus – omavalitsuse täitevorgan

(1) Valitsus on valla omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, kes viib praktilise tegevusega ellu õigusaktides vallale kui omavalitsusüksusele pandud ülesandeid, välja arvatud juhul, kui volikogu on võtnud need enda pädevusse.

(2) Valitsusse kuuluvad vallavanem ja teised valitsuse liikmed.

(3) Valitsus realiseerib lõikes 1 nimetatud ülesandeid õigusaktide andmise, majandustegevuse, kontrolli ja elanike kaasamise kaudu.

(4) Valitsus juhib valla ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste tegevust, osaleb aktsionärina, osanikuna, asutajana ja liikmena eraõiguslikes juriidilistes isikutes.

§ 41. Vallavanem

(1) Vallavanem:

1) juhib ja korraldab valitsuse tööd ja valitsuse istungite ettevalmistamist;

2) esindab või volitab esindama valda vastavalt seaduse ja käesoleva põhimäärusega ning volikogu antud pädevusele;

3) annab valitsuse kui ametiasutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;

4) kirjutab alla valitsuse määrustele ja korraldustele ja teistele valitsuse dokumentidele;

5) esitab volikogule kinnitamiseks valitsuse liikmete arvu ja kandidaadid;

6) esitab volikogule ettepaneku valitsuse täiendava liikme kinnitamiseks ja valitsuse liikme vabastamiseks valitsuse liikme kohustustest ning palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks;

7) esitab valitsusele ametisse kinnitamiseks valla ametiasutuse hallatava asutuse juhi kandidaadi;

8) esitab majanduslike huvide deklaratsiooni korruptsioonivastases seaduses sätestatud korras;

9) täidab muid talle seaduse alusel või käesoleva põhimäärusega pandud ülesandeid.

(2) Vallavanema äraolekul asendab vallavanemat abivallavanem. Kui ka asendajaks määratud abivallavanem on ära, asendab vallavanemat tema poolt käskkirjaga määratud üks valitsuse liikmetest.

(3) Vallavanema vabastamisel ametist seoses tema nimetamise või valimisega riigi või kohaliku omavalitsuse teenistuses teisele ametikohale muus ametiasutuses, välja arvatud riigi osalusega ettevõtte juhtimis- või järelevalveorgani liikmeks, asumisega tööle kohaliku omavalitsuse hallatavasse asutusse või valimisega kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingu juhtorganisse, ametist vabastamisel tema enda algatusel kirjaliku avalduse alusel ja temale umbusalduse avaldamise korral valib volikogu samal istungil uue vallavanema või määrab ühe valitsuse liikme vallavanema asendajaks kuni uuele valitsusele volituste andmiseni.

(4) Vallavanema surma korral valib volikogu oma järgmisel istungil uue vallavanema või määrab ühe valitsuse liikme vallavanema asendajaks kuni uuele valitsusele volituste andmiseni.

§ 42. Vallavanema valimise kord

(1) Vallavanemaks võib volikogu valida teovõimelise ja vähemalt keskharidusega Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel sätestatud ulatuses.

(2) Vallavanema valimine korraldatakse kahe kuu jooksul volikogu uue koosseisu esimese istungi lõppemise päevast arvates või käesoleva põhimääruse § 42 lõigetes 3 ja 4 sätestatud tähtaegadel.

(3) Volikogu valib vallavanema oma volituste ajaks kuni kolmeks aastaks salajasel hääletamisel.

(4) Vallavanemakandidaadi võib üles seada volikogu liige. Kandidaadi ülesseadmise kohta esitatakse kirjalik ettepanek istungi juhatajale.

(5) Hääletamise ja hääletamistulemuste kindlakstegemine vallavanema valimisel toimub käesoleva põhimääruse §-s 25 sätestatud korras.

§ 43. Valitsuse koosseis ja moodustamine

(1) Vallavanem saab valituks osutamise päevast volituse moodustada valitsus.

(2) Vallavanem esitab hiljemalt ühe kuu jooksul tema vallavanemaks valimisest arvates volikogule kinnitamiseks ettepaneku valitsuse liikmete arvu kohta.

(3) Pärast valitsuse liikmete arvu kinnitamist volikogu poolt esitab vallavanem hiljemalt ühe kuu jooksul volikogule kinnitamiseks valitsuse liikmete kandidaadid.

(4) Vallavalitsuse liikmed kinnitab vallavolikogu vallavanema ettepanekul.

§ 44. Valitsuse volituste tähtaeg

(1) Valitsus saab oma volitused volikogu poolt valitsuse liikmete kinnitamise päevast.

(2) Valitsus esitab lahkumispalve volikogu uue koosseisu esimesel istungil.

(3) Pärast lahkumispalve esitamist täidab valitsus oma ülesandeid edasi (sh peab istungeid) ja tema volitused kehtivad kuni uuele valitsusele volituste andmiseni.

(4) Kui osade valitsuse liikmete volituste lõppemise tõttu osutub valitsuse liikmete arv väiksemaks kui vallavanem ja vähemalt pool volikogu poolt kinnitatud valitsuse liikmete arvust, loetakse valitsus tervikuna tagasiastunuks.

§ 45. Valitsuse liikme volituste ennetähtaegne lõppemine

(1) Valitsuse liikme volitused lõpevad enne tähtaega:

1) isikliku avalduse alusel;

2) vallavanema esildisel;

3) umbusalduse avaldamise korral;

4) teda süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;

5) seoses valitsuse uue koosseisu liikmete kinnitamisega;

6) teovõimetuks tunnistamisega;

7) tema surma korral.

(2) Valitsuse liikme volitused lõpetab volikogu.

(3) Valitsuse liikme vabastamisel valitsuse liikme kohustustest lõpevad tema valitsuse liikme volitused.

§ 46. Uute valitsuse liikmete ametisse nimetamine

Valitsuse koosseisus olevale vabale valitsuse liikme kohale kinnitab uue isiku vallavanema esildisel volikogu.

§ 47. Valitsuse pädevus

(1) Valitsus:

1) valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse seisukohtadest või volikogu otsustustest;

2) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu õigusaktide või käesoleva põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele;

3) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse;

4) lahendab seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi, mille lahendamise on volikogu delegeerinud valitsusele.

(2) Valitsus realiseerib oma ülesandeid õigusaktide andmisega ja ülesannete delegeerimisega õigusaktide alusel. Delegeeritud ülesannete täitmise eest vastutab valitsus.

(3) Valitsus võib taotleda volikogu ees volikogu poolt vastu võetud õigusaktide uuesti läbivaatamist.

(4) Valitsus kehtestab oma korraldusega valla asutuste osutatavate teenuste hinnad, arvestades seejuures haldusmenetluse seaduse sätteid.

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee